תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ביום 14/10/2020

 1. מבוא והגדרות
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שמתנהל בכתובת careers.cbcgroup.co.il או כל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת (להלן: "האתר" או "אתר האינטרנט"). האתר פותח ע"י חברת AKT עבור החברה המרכזית (להלן: "קוקה-קולה" או "החברה").
  2. בעצם השימוש באתר הינך מאשר שקראת, הבנת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אלה ואתה מסכים לכל תנאיהם.
  3. במסגרת תנאי השימוש, יהיו למונחים הבאים ההגדרות שבצידם:
   1. "אתה" או "הינך" או "משתמש" – משמעו כל גולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.
   2. "תוכן" – לרבות חומרים, מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, קול, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הנכלל באתר, כתבות, מאמרים, פרסומים, לרבות בקשר עם שירותי החברה המוצגים באתר ו/או משרות שונות, והכל, בין אם הינו בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג' המקנה לחברה זכות שימוש בו.
   3. "הקבוצה" – משמעה כל החברות הבנות של החברה.
   4. "מידע משתמש" או "המידע"– משמעו מידע מועמד (לרבות קורות חיים) ופרטי קשר, ביחד או לחוד.
  4. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אך הם חלים על שני המינים בצורה שווה.
 2. השימוש באתר ומגבלות השימוש
  1. האתר הינו פלטפורמה המספקת מידע על משרות המיועדות לאיוש בקבוצה, באמצעותה יכולים מחפשי עבודה ("מועמדים") לפנות לחברה לצורך הגשת מועמדות למשרות השונות.
  2. החברה מתירה לך לצפות בתכנים שבאתר, ולהשתמש בהם לשימוש אישי ובלתי מסחרי בלבד, ובתנאי שתפעל בהתאם לתנאים אלה, ובכל מקרה למטרות חוקיות בלבד.
  3. אינך רשאי לשנות את התכנים בצורה כלשהי, להעתיקם, לשכפלם, להפיצם, למכור, להרשות שימוש, להציגם בפומבי, לבצעם, לפרסמם, ליצור נגזרות מהם, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בתכנים או להשתמש בתכנים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש להלן), לרבות מטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.
  4. החומרים באתר מוגנים או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, וכל שימוש בלתי מורשה בתכנים עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים. אם תפר אחד מן התנאים האלה תפוג אוטומטית ההרשאה הניתנת לך להשתמש באתר, וחובה תחול עליך להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.
  5. בעצם השימוש באתר או בכל חלק ממנו (לרבות במסגרת פנייתך לחברה באמצעות האתר לצורך הגשת מועמדות), הינך מצהיר ומתחייב כי: (א) לא תבצע כל פעולה באתר או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עשוי לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא; (ב) לא תעשה שימוש באתר או בכל חלק ממנו למטרה שאינה חוקית ו/או לצורך ביצוע פעולה האסורה עפ"י דין. (ג) לא תבצע כל פעולה המטילה עומס על האתר ו/או על התשתית הקשורה אליו; (ד) לא תציג עצמך ו/או תתחזה לאחר ולא תבצע אל החברה כל פניה שתכליתה הטרדה; (ה) אין לחדור לקבצי המידע של החברה ו/או לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים וירוסים, סוס טרויאני, תולעים, וכיוצ"ב תוכנות עוינות ו/או יישומים מזיקים ו/או לעשות כל פעולה בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה – 1995.
  6. מבלי לגרוע מיתר הזכויות העומדות לרשותה עפ"י דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש שיפעל בניגוד לאמור לעיל ולמנוע מהמשתמש את יכולת הגלישה ו/או השימוש באתר (כולו או חלקו).
 3. קבלת מידע מהמשתמש; מטרות שימוש במידע המשתמשים
  1. סוגי המידע ואופן האיסוף.
   1. לצורך קבלת מידע ו/או פרטים נוספים אודות החברה ו/או המשרות המוצעות באתר, משתמש יכול לפנות אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר". המשתמש עשוי להידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו (כדוגמת שם, כתובת דוא"ל, טלפון) וכן יוכל לשלב מלל חופשי .
   2. לצורך הגשת מועמדות למשרה כלשהיא המפורסמת באתר החברה, משתמש יידרש למסור מספר פרטים מזהים אודותיו (כדוגמת שם, כתובת דוא"ל, טלפון ופרטים מזהים נוספים אם וככל שיידרשו באתר), וכן יוכל להעלות קורות חיים שלו לאתר.
   3. בנוסף, אנו אוספים את כתובת ה-IP שלך כאשר אתה גולש באתר ומידע על פעילותך באתר, כמפורט להלן בסעיף ‏3.6 "קבצי עוגיות".
   4. החברה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשיבוש מידע המשתמש (כולו או חלקו) שנמסר באתר ו/או אי קבלת הפניה, אי היענות לפניה, לכל עיכוב במענה לפניה ו/או אי קבלת מידע מספיק באתר.
  2. השימושים שהחברה תעשה במידע. בעצם העלאת מידע משתמש לאתר, לרבות הגשת מועמדות למשרה, הינך מצהיר, מתחייב ומסכים לאמור להלן:
   1. הינך מאשר כי מידע המשתמש שתמסור באתר הינו נכון, מדויק ושייך לך.
   2. ידוע לך שלא מוטלת עליך חובה חוקית למסור לחברה את מידע המשתמש ו/או כל מידע אחר, ומסירת המידע משתמש נעשית בהתאם לרצונך החופשי. עם זאת, ידוע לך כי ללא מסירת המידע החברה לא תוכל ליצור איתך קשר על מנת לספק לך מענה בקשר לפנייתך אליה, לרבות בחינת התאמתך למשרה לה הגשת מועמדות.
   3. ידוע לך והינך נותן הסכמתך מדעת לכך שמידע המשתמש ישמר במאגר/י מידע של החברה, וההחברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטיך לצורך בדיקת התאמתך למשרות השונות המפורסמות באתר (בין אם המשרה היא בחברה ו/או בקבוצת קוקה-קולה), לצורך משלוח הצעות עבודה בקבוצה מעת לעת, וכן לשם יצירת ושמירת הקשר איתך במהלך ולצורך הליך המיון, לרבות לטובת זימונך לראיון עבודה ומבחני מיון ככל שיידרשו.
   4. בעצם העלאת מידע משתמש לאתר, אתה מעניק לחברה רישיון שימוש לא בלעדי, בלתי מוגבל, בלתי חוזר ללא תמורה, לא כפוף לתשלום תמלוגים וללא הגבלת זמן במידע המשתמש, והחברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם למטרות דלעיל, ולא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה (כספית או אחרת) כלפי החברה בשל כך.
   5. ידוע לך ואתה מסכים כי מידע המשתמש ישמש גם לדיוור ישיר ומשלוח ניוזלטרים כאמור בתנאים אלה (בכפוף לזכותך להסיר עצמך מרשימות התפוצה).
  3. בעצם העלאת מידע משתמש לאתר, ידוע לך והינך נותן הסכמתך מדעת לכך שהחברה תהא רשאית להעביר את מידע המשתמש לצדדי ג' באופן הבא:
   1. משתמש שהינו מועמד לעבודה – מסכים כי החברה תהא רשאית להעביר את מידע המשתמש לחברות נוספות בקבוצה לצורך עיון בקורות החיים, בדיקת ובחינת התאמתך למשרה בה התעניינת או למשרות השונות, זימונך לראיון עבודה במידת הצורך וכן לצורך שמירת הקשר איתך.
   2. ידוע לך ואתה מסכים כי מידע המשתמש יישמר בשרתים בישראל המצויים בבעלות צד שלישי.
   3. לספקי שירותים כגון מכוני מיון או גורמים המבצעים מבדקים הקשורים בהליכי הגיוס, המיון וההערכה של עובדים; לספקי תוכנה וניהול מידע למטרת שמירת מידע מדויק ועדכני וניהולו; השיתוף של המידע עם ספקי שירותים ייעשה אך ורק במידה הנדרשת לצורך קבלת שירותים מגורמים אלו ובכפוף להתחייבות של גורמים אלו לשמירת סודיות ופרטיות המידע האישי של המשתמשים עפ"י מדיניות זו. מובהר בזאת כי החברה לא תישא באחריות למדיניות הפרטיות של ספקיה.
  4. אין באמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין בכל הנוגע לשימוש באתר או למידע המועבר לחברה ונאסף על ידי החברה בהקשר לשימוש באתר, והחברה תעביר כל מידע הנאסף או מסר באתר ככל שתידרש לכך עפ"י דין.
  5. זכות עיון במידע. הינך זכאי לעיין בפרטיך הרשומים במאגר/י המידע של החברה, לבקש לתקן, למחוק, להימחק מרשימת הדיוור של החברה. אם ברצונך לעשות כן, עליך לשלוח הודעה על כך בדואר אלקטרוני לכתובת: jobs.cbcs@cocacola.co.il. החברה תפעל למילוי בקשתך בהתאם למוטל עליה לפי הדין, ואולם מובהר כי מידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י החברה למשך הזמן הדרוש לה עפ"י חוק.
  6. קבצי עוגיות.
 4. העדר אחריות
  1. המשרות, התכנים והמידע הטמון באתר מוצגים כפי שהם (as is) ללא כל התחייבות, מצג או אחריות מכל סוג שהוא בדבר התאמתם לצרכי המשתמש, למטרה מסוימת, לעדכניות התכנים ו/או לנכונותם ו/או להיעדר הפרה של זכויות יוצרים. החברה אינה אחראית לדיוק, מהימנות, שלמות התכנים, היעדר שגיאות בהם, השפעתם על המחשבים שמשמשים את המשתמשים, והשימוש בהם לרבות באמצעות הגשת מועמדות ו/או כל הסתמכות עליהם הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
  2. אין להסתמך על התכנים ו/או המשרות ו/או על כל ייעוץ, המלצה או חוות דעת שהתקבלו באמצעות האתר (אם וככל שהתקבלו) לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, אישיים, פיננסים, תעסוקתיים ואחרים.
  3. החברה אינה מתחייבת כי משרות המפורסמות באתר יתאימו לצרכי המשתמש ו/או כי החברה תזמן משתמש כלשהוא לראיון ו/או תפנה את מידע המועמד לצד ג' כלשהוא, והאמור נתון לשיקול דעתה הבלעדי.
  4. החברה תפעל כמיטב יכולתה על מנת להבטיח, באמצעים הקיימים והמקובלים בשוק, את אבטחת מידע המשתמש מפני גישה בלתי מורשית, ולצורך כך עושה שימוש בטכנולוגיות ונהלי אבטחת מידע שונים. עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חופשי או נקי מוירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים או כל מתקפה או גורם נזק אחר ככל שיהיה.
  5. החברה אינה מתחייבת כי האתר או איזה מחלקיו יפעל בצורה רציפה, תקינה וכי הגישה אליו תהיה זמינה ו/או ללא תקלות ו/או לא תופרע.
 5. הגבלת אחריות
  על אף האמור בכל דין או הסכם, בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או חברות קשורות שלה ו/או חברות הנמנות על קבוצת קוקה-קולה ו/או על בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או כל מי מטעמה או על צד ג' אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים וכיוצ"ב) בקשר ו/או כתוצאה מכניסה ו/או שימוש באתר, מאי יכולת להשתמש באתר או מתוצאות השימוש באתר , או בתכנים הכלולים באתר, ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) והכל, גם אם החברה כבר קיבלה מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין או הסכם, הינו הפסקת השימוש באתר.
 6. זכויות קניין רוחני
  1. ביחסים בינך לבין החברה, החברה היא הבעלים היחידי של האתר על כל תכניו. התכנים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. על כן, תהא רשאי להשתמש בתכנים אך ורק על פי הרשאה מפורשת של החברה.
  2. אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לשנות, ליצור נגזרות מהם, או ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים, אלא באישור מפורש של החברה, כמפורט בתנאי שימוש אלה.
  3. עיצוב ותצוגת האתר מוגנים בזכויות יוצרים וסימני מסחר של החברה, וחל איסור להעתיק (בכללם או בחלקם), לשכפל, להפיץ, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי את האתר וכל חלק ממנו (לרבות איזה מתכניו, שירותיו, לוגו, גרפיקה, צליל ותמונות מהאתר), ללא אישור החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי האישור. אינך רשאי ליצור מסגרות (Frame) לאתר או קישור (לרבות קישור עמוק) לאתר ללא אישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי האישור.
  4. חל איסור על שימוש ב- Meta Tags או כל טקסט חבוי אחר תוך שימוש בשמה של החברה או בסימני המסחר שלה, ללא אישור החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי האישור. כל שימוש בלתי מורשה יגרור הפסקת זכותך להשתמש באתר.
  5. למעט כפי שהותר במפורש בתנאים, החברה אינה מעניקה לך זכות כלשהי בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים שהחומרים שייכים או קשורים אליהם.
 7. כללי
  1. האתר מיועד לשימוש עבור בגיר (מעל גיל 18) בתחום הריבונות של מדינת ישראל, ואינו מיועד לקטינים. באם הינך קטין (מתחת לגיל 18), עצם שימושך באתר יהווה ראיה לכך שקיבלת אישור מהוריך או אפוטרופוס חוקי שמונה לך לעשות שימוש זה.
  2. תנאים אלה יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולשימוש שלך בו, ומחליפים כל התקשורת קודמת בין המשתמש והחברה ו/או כל מי מטעמה. עם זאת, תנאים אלה אינם חלים על מועמדים מרגע שהתקבלו לעבודה והפכו לעובדי החברה ו/או הקבוצה.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו ו/או לעדכן ו/או לשנות את מבנהו, מראהו, התכנים והמשרות המוצגות בו. עליך לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש המעודכנים, שכן הם המחייבים ממועד העדכון ואילך. הודעות ו/או תנאים משפטיים ייעודיים המצויים בדפים מסוימים של האתר עשויים לגבור על התניות מסוימות הכלולות בתנאים אלה. החברה רשאית להסב את התנאים ואת כל הזכויות והחובות הנובעות מהם לחברות נוספות הנמנות על קבוצת קוקה-קולה לפי שיקול דעתה.
  4. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
  5. אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאים אלה (לרבות מדיניות הפרטיות).
  6. על תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה ועל האתר עצמו יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בתנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות) ו/או באתר הינו בבתי המשפט המוסכמים בתל-אביב-יפו.